GARANČNÝ FOND
AŽ DO 1 000 000 €

VIAC AKO
100 ČLENOV

Kódex správania

V zmysle čl. 40 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) členské štáty, dozorné orgány, výbor a Komisia podporia vypracovanie kódexov správania určených na to, aby prispeli k správnemu uplatňovaniu tohto nariadenia, pričom vezmú do úvahy osobitné črty rôznych sektorov spracúvania. Vzhľadom na ust. § 85 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, môže združenie zastupujúce kategóriu prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov alebo iný subjekt zastupujúci kategóriu prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov prijať kódex správania, a to najmä na účely spresnenia uplatňovania tohto zákona alebo osobitného predpisu (GDPR) v súvislosti s predmetom kódexu správania podľa osobitného predpisu.

Kódex správania predstavuje súbor určitých ustanovení, ktorého účelom je upresniť, konkretizovať dodržiavanie jednotlivých povinností podľa tohto zákona týkajúcich sa spracúvania a ochrany osobných údajov s ohľadom na osobitné charakteristiky určitého odvetvia, pre ktoré konkrétny kódex správania bol schválený. Ku kódexom správania je možnosť pristúpiť a zaviazať sa ich dodržiavať dobrovoľne.

V kódexoch správania sa nastavujú povinnosti prevádzkovateľov a sprostredkovateľov so zreteľom na riziko (a s ohľadom na osobitné charakteristiky určitého odvetvia), ktoré pravdepodobne vyplýva zo spracúvania osobných údajov, pokiaľ ide o práva fyzických osôb.

Schváleným kódexom správania skupina prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov deklaruje, že predmet (určité odvetvie), na ktorý sa kódex správania vzťahuje a v kontexte predmetu aj spracovateľské operácie s osobnými údajmi, sú vykonávané v súlade s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov. Navonok možno kódex správania považovať za deklarovanie súladu s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov voči dotknutým osobám, úradu a iným prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom.

V NANOOU pôsobia expertné skupiny, ktorých cieľom je spoločne s prevádzkovateľmi vypracovať jednotlivé kódexy správania pre určité odvetvia. Členmi expertných skupín sú odborníci pôsobiaci v danom odvetví. Členom expertnej skupiny môže byť v súlade s odborným zameraním a špecializáciou člen združenia, ale aj odborník, ktorý nie je členom združenia. Činnosť expertnej skupiny koordinuje a riadi jeden z jej členov určený ostatnými členmi.

V NANOOU pôsobí viacero expertných skupín, ktoré pracujú na konkrétnych kódexoch správania: 

Kódex správania pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti  Expertná skupina zaoberajúca sa problematikou ochrany osobných údajov v zdravotníctve, predovšetkým u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Kódex správania pre obce a mestá  Expertná skupina zaoberajúca sa problematikou ochrany osobných údajov v orgánoch verejnej správy – obciach a mestách.

Kódex správania pre školské zariadenia  – Expertná skupina, ktorá skúma dopady a aplikáciu GDPR v školstve a pracuje na kódexe správania pre dané odvetvie.

Často kladené otázky

Čo je NANOOU?

NANOOU je je dobrovoľným občianskym združením subjektov, ktoré pôsobia...
čítať viac

Prečo vznikla NANOOU?

NANOOU vznikla ako reakcia subjektov na neriešené situácie v oblasti ochrany...
čítať viac

Aký je cieľ NANOOU?

NANOOU má viacero cieľov. Základným cieľom je chrániť práva a slobody...
čítať viac

Kalendár 2018

27

May

Tvorba zákona o údajoch

NANOOU sa stala súčasťou pracovnej skupiny a bude podieľať na tvorbe zákona o údajoch.
čítať článok

25

May

1. výročie účinnosti GDPR

GDPR oslavuje svoj 1. rok účinnosti.
čítať článok