GARANČNÝ FOND
AŽ DO 1 000 000 €

VIAC AKO
100 ČLENOV

O asociácii

Národná asociácia na ochranu osobných údajov (ďalej len „NANOOU“) je dobrovoľným občianskym združením subjektov, ktoré pôsobia, alebo na ktoré sa vzťahuje oblasť ochrany osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

NANOOU je v zmysle § 2 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov právnickou osobou registrovanou na Ministerstve vnútra SR ako dobrovoľné, neziskové, nepolitické profesijné združenie s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky.

Základným a výhradným poslaním NANOOU je chrániť práva a slobody dotknutých osôb podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, zastupovať a ochraňovať hospodárske a ďalšie oprávnené záujmy svojich členov, podporovať vzdelávanie a zvyšovať povedomie v oblasti ochrany osobných údajov, prispievať k zvyšovaniu úrovne ochrany osobných údajov vo verejnom a súkromnom sektore.

NANOOU plní úlohy zamerané predovšetkým na rozvoj politiky ochrany osobných údajov, svojou činnosťou podporuje formovanie a prehlbovanie odbornosti pracovníkov v oblasti ochrany osobných údajov, vzdeláva, iniciuje, prípadne organizuje odborné semináre, kurzy, stáže pre zodpovedné osoby a ostatných záujemcov v oblasti ochrany osobných údajov, spolupracuje s národnými a medzinárodnými, vládnymi a mimovládnymi organizáciami v oblasti ochrany osobných údajov.

NANOOU sa svojou činnosťou podieľa na monitoringu legislatívy, navrhuje, iniciuje a spolupôsobí pri tvorbe právnych predpisov a návrhov ekonomických opatrení, týkajúcich sa ochrany osobných údajov, vystupuje proti nečestnej súťaži v oblasti ochrany osobných údajov, iniciuje a spolupôsobí pri organizovaní podujatí podporujúcich rozvoj ochrany osobných údajov.

Členmi NANOOU môžu byť fyzické osoby, fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, plne spôsobilé na právne úkony, ktoré súhlasia so stanovami a cieľmi združenia. NANOOU má momentálne viac ako 100 členov. 

Často kladené otázky

Čo je NANOOU?

NANOOU je je dobrovoľným občianskym združením subjektov, ktoré pôsobia...
čítať viac

Prečo vznikla NANOOU?

NANOOU vznikla ako reakcia subjektov na neriešené situácie v oblasti ochrany...
čítať viac

Aký je cieľ NANOOU?

NANOOU má viacero cieľov. Základným cieľom je chrániť práva a slobody...
čítať viac

Kalendár 2018

27

May

Tvorba zákona o údajoch

NANOOU sa stala súčasťou pracovnej skupiny a bude podieľať na tvorbe zákona o údajoch.
čítať článok

25

May

1. výročie účinnosti GDPR

GDPR oslavuje svoj 1. rok účinnosti.
čítať článok