GARANČNÝ FOND
AŽ DO 1 000 000 €

VIAC AKO
100 ČLENOV

Kódex správanie pre školské zariadenia

Kódex správanie pre školské zariadenia

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov okrem podmienok výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach upravuje aj problematiku spracúvania osobných údajov žiakov, ich zákonných zástupcov, prípadne iných dotknutých osôb. Prijatím všeobecného nariadenia o ochrane údajov, známym tiež pod názvom ,,GDPR", resp. nového zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nastali v oblasti ochrany osobných údajov na úseku školstva rôzne aplikačné problémy – napr. poskytovanie údajov zriaďovateľom škôl alebo školských zariadení, poskytovanie údajov zákonným zástupcom, zabezpečenie primeraných technických a organizačných opatrení a pod.

V tejto súvislosti NANOOU zriadila expertnú skupinu zloženú z odborníkov pôsobiacich na úseku školstva, ktorá sa zaoberá problematikou ochrany osobných údajov, skúma reálny dopad a aplikáciu GDPR na oblasť školstva a ktorej primárnou úlohou je vypracovanie jednotného kódexu správania pre zariadenia, ktoré poskytujú výchovu a vzdelávanie na úseku školstva v súlade s GDPR. 

Expertná skupina okrem iného skúma právne predpisy, ktoré sa vzťahujú na oblasť školstva, ich prípadný konflikt s GDPR, resp. zákonom o ochrane osobných údajov. Jedným z cieľov expertnej skupiny je identifikovať všetky riziká pre práva a slobody dotknutých osôb, správne ich zadefinovať a nájsť vhodné riešenia, na základe ktorých bude možné tieto riziká odstrániť.

 

Často kladené otázky

Čo je NANOOU?

NANOOU je je dobrovoľným občianskym združením subjektov, ktoré pôsobia...
čítať viac

Prečo vznikla NANOOU?

NANOOU vznikla ako reakcia subjektov na neriešené situácie v oblasti ochrany...
čítať viac

Aký je cieľ NANOOU?

NANOOU má viacero cieľov. Základným cieľom je chrániť práva a slobody...
čítať viac

Kalendár 2018

27

May

Tvorba zákona o údajoch

NANOOU sa stala súčasťou pracovnej skupiny a bude podieľať na tvorbe zákona o údajoch.
čítať článok

25

May

1. výročie účinnosti GDPR

GDPR oslavuje svoj 1. rok účinnosti.
čítať článok