GARANČNÝ FOND
AŽ DO 1 000 000 €

VIAC AKO
100 ČLENOV

Kódex správania pre obce a mestá

Kódex správania pre obce a mestá

Prijatím všeobecného nariadenia o ochrane údajov, známym tiež pod názvom ,,GDPR", resp. nového zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nastali v oblasti ochrany osobných údajov na úseku výkonu samosprávy rôzne aplikačné problémy – napr. poskytovanie informácií verejnosti počas stránkových dní, plnenie povinností v oblasti registratúry a archívnictva, vybavovanie žiadostí o poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), zabezpečenie primeraných technických a organizačných opatrení a pod.

V tejto súvislosti NANOOU zriadila expertnú skupinu zloženú z odborníkov pôsobiacich na úseku samosprávy, ktorá sa zaoberá problematikou ochrany osobných údajov, skúma reálny dopad a aplikáciu GDPR na oblasť samosprávy a ktorej primárnou úlohou je vypracovanie jednotného kódexu správania pre orgány samosprávy  obce a mestá v súlade s GDPR

Expertná skupina okrem iného skúma právne predpisy, ktoré sa vzťahujú na oblasť samosprávy, ich prípadný konflikt s GDPR, resp. zákonom o ochrane osobných údajov. Jedným z cieľov expertnej skupiny je identifikovať všetky riziká pre práva a slobody dotknutých osôb, správne ich zadefinovať a nájsť vhodné riešenia, na základe ktorých bude možné tieto riziká odstrániť. Eliminácia týchto rizík by tak v konečnom dôsledku chránila zamestnancov, ktorí pri výkone činnosti samosprávy prichádzajú do styku s osobnými údajmi dotknutých osôb.

Často kladené otázky

Čo je NANOOU?

NANOOU je je dobrovoľným občianskym združením subjektov, ktoré pôsobia...
čítať viac

Prečo vznikla NANOOU?

NANOOU vznikla ako reakcia subjektov na neriešené situácie v oblasti ochrany...
čítať viac

Aký je cieľ NANOOU?

NANOOU má viacero cieľov. Základným cieľom je chrániť práva a slobody...
čítať viac

Kalendár 2018

27

May

Tvorba zákona o údajoch

NANOOU sa stala súčasťou pracovnej skupiny a bude podieľať na tvorbe zákona o údajoch.
čítať článok

25

May

1. výročie účinnosti GDPR

GDPR oslavuje svoj 1. rok účinnosti.
čítať článok