GARANČNÝ FOND
AŽ DO 1 000 000 €

VIAC AKO
100 ČLENOV

Štatút Garančného fondu

Štatút Garančného fondu Národnej asociácie na ochranu osobných údajov

PREAMBULA

 

Národná asociácia na ochranu osobných údajov (ďalej iba „NANOOU“) ako dobrovoľné občianske združenie subjektov, ktoré pôsobia alebo na ktoré sa vzťahuje oblasť ochrany osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov; ďalej len „Nariadenie GDPR“), v záujme napĺňania cieľov združenia NANOOU, predovšetkým ochrany hospodárskych a ďalších záujmov svojich členov, rozhodla o vytvorení Garančného fondu NANOOU a o prijatí Štatútu Garančného fondu NANOOU v nasledujúcom znení:

 

Článok I 

Príspevky do Garančného fondu NANOOU

 

 1.      Garančný fond NANOOU sa vytvára za účelom ochrany členov NANOOU v prípadných občianskoprávnych sporoch z oblasti ochrany osobných údajov s dotknutými osobami. Garančný fond NANOOU slúži na uspokojenie nárokov dotknutej osoby voči členovi NANOOU vyplývajúcich z právoplatného rozhodnutia súdu, ktorým boli priznané peňažné nároky dotknutej osoby voči členovi NANOOU v dôsledku jeho zavineného konania súvisiaceho s porušením zákona č. 18/2018 Z. z. alebo Nariadenia GDPR, pokiaľ túto povinnosť nesplnil člen NANOOU.
 2.      Peňažné prostriedky Garančného fondu NANOOU sú vedené na osobitnom bankovom účte, oddelene od prostriedkov na bežnom účte NANOOU. Garančný fond je denominovaný v eurách (EUR). Oprávnenie disponovať prostriedkami uloženými v Garančnom fonde NANOOU patrí prezidentovi a viceprezidentovi NANOOU, ktorí konajú spoločne. V prípade neprítomnosti niektorého z nich možno poveriť disponovaním aj iného člena predsedníctva.
 3.      Garančný fond NANOOU je pri svojom zriadení vytvorený z finančných rezerv NANOOU, a to vo výške 5.000,- EUR.
 4.     Garančný fond NANOOU sa zvyšuje každý rok o 4% z členských príspevkov členov NANOOU uhradených v danom kalendárnom roku. Maximálna výška Garančného fondu NANOOU je 100.000,- EUR. Do Garančného fondu NANOOU môžu účelovo prispieť aj sponzori a partneri NANOOU, a to spôsobom nenávratného finančného príspevku.
 5.      Predsedníctvo NANOOU podá návrh na mimoriadny príspevok členov NANOOU do Garančného fondu NANOOU v prípade, ak jeho disponibilný zostatok klesne pod sumu 4.000,- EUR.
 6.      Garančný fond NANOOU môže zrušiť len predsedníctvo NANOOU. Finančné prostriedky Garančného fondu NANOOU sa ku dňu zrušenia pripíšu na bežný účet NANOOU.
 7.      Garančný fond NANOOU nemá právnu subjektivitu.

 

Článok II

Uspokojovanie nárokov z Garančného fondu NANOOU

 

 1.          Návrh na uspokojenie dotknutej osoby z prostriedkov Garančného fondu NANOOU môže podať ktorýkoľvek člen predsedníctva alebo aspoň traja členovia NANOOU. O udelení súhlasu s uspokojením dotknutej osoby z prostriedkov Garančného fondu NANOOU rozhoduje predsedníctvo NANOOU väčšinou vyplývajúcou zo Štatútu NANOOU.
 2.          Dotknutá osoba môže byť uspokojená z prostriedkov Garančného fondu NANOOU len v prípade, ak občianskoprávny spor z oblasti ochrany osobných údajov viedla s členom NANOOU.
 3.          Dotknutá osoba môže byť uspokojená z prostriedkov Garančného fondu NANOOU len do výšky uplatňovaných peňažných nárokov voči členovi NANOOU, v jednom súdnom spore však maximálne do výšky 10.000€.
 4.          Na uspokojenie dotknutej osoby z prostriedkov Garančného fondu NANOOU nie je právny nárok.

 


Článok III

Použitie prostriedkov z Garančného fondu NANOOU

 

 1.      Prostriedky Garančného fondu NANOOU je možné použiť na uspokojenie dotknutej osoby, ak sú splnené podmienky uvedené v tomto Štatúte a:

a)         člen NANOOU oznámil predsedníctvu NANOOU do jedného mesiaca od podania žaloby skutočnosť, že voči nemu začalo občianskoprávne konanie z oblasti ochrany osobných údajov,

b)         člen NANOOU, s ktorým má dotknutá osoba občianskoprávny spor z oblasti ochrany osobných údajov, si riadne plní všetky povinnosti člena NANOOU,

c)          člen NANOOU,

d)        u člena NANOOU, s ktorým má dotknutá osoba občianskoprávny spor z oblasti ochrany osobných údajov, bol pred situáciou, ktorá potencionálne mohla viesť k narušeniu práv dotknutých osôb a viedla k občianskoprávnemu sporu medzi členom NANOOU a dotknutou osobu, vykonaný audit certifikovaným partnerom NANOOU,

e)       členovi NANOOU bolo právoplatným súdnym rozhodnutím nariadené odškodniť dotknutú osobu, pričom člen NANOOU v danom spore využil všetky riadne opravné prostriedky, vrátane odborných vyjadrení odbornej komisie NANOOU zameranej na riešenie sporov.

 1.     Garančný fond NANOOU nie je možné použiť na úhradu pokút uložených členovi NANOOU dozorným orgánom – Úradom na ochranu osobných údajov, IČO: 36064220, sídlo Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.
 2.       Garančný fond NANOOU nie je možné použiť na uspokojenie pohľadávky člena NANOOU voči inému členovi NANOOU.
 3.      Garančný fond NANOOU nie je možné použiť na úhradu prevádzkových nákladov NANOOU. Prostriedky Garančného fondu NANOOU je možné použiť na úhradu prevádzkových nákladov samotného Garančného fondu NANOOU. Všetky úkony týkajúce sa nakladania s prostriedkami Garančného fondu NANOOU musia byť písomne zdokumentované.
 4.       Predsedníctvo môže poskytnutie plnenia z Garančného fondu NANOOU podmieniť aj splnením ďalších povinností zo strany člena NANOOU.

 

Článok IV

Záverečné ustanovenia

 

 1.                           Predsedníctvo NANOOU je povinné predložiť valnému zhromaždeniu NANOOU správu o stave Garančného fondu NANOOU ku dňu konania valného zhromaždenia NANOOU, zoznam pohľadávok dotknutých osôb uspokojených z Garančného fondu NANOOU odo dňa konania posledného valného zhromaždenia NANOOU.
 2.                                 Štatút Garančného fondu NANOOU môže meniť len predsedníctvo NANOOU. Predsedníctvo NANOOU môže k Štatútu vytvoriť Internú smernicu.
 3.                                 Štatút Garančného fondu  NANOOU bude k nahliadnutiu na webovom sídle NANOOU.
 4.                                 Garančný fond NANOOU bol zriadený na základe rozhodnutia predsedníctva NANOOU, ktorým bol schválený tento Štatút Garančného fondu NANOOU.
 5.                                 O prijatí Štatútu Garančného fondu rozhodlo predsedníctvo NANOOU na svojom zasadnutí dňa 19.10.2018.

 

 

Často kladené otázky

Čo je NANOOU?

NANOOU je je dobrovoľným občianskym združením subjektov, ktoré pôsobia...
čítať viac

Prečo vznikla NANOOU?

NANOOU vznikla ako reakcia subjektov na neriešené situácie v oblasti ochrany...
čítať viac

Aký je cieľ NANOOU?

NANOOU má viacero cieľov. Základným cieľom je chrániť práva a slobody...
čítať viac

Kalendár 2018

27

May

Tvorba zákona o údajoch

NANOOU sa stala súčasťou pracovnej skupiny a bude podieľať na tvorbe zákona o údajoch.
čítať článok

25

May

1. výročie účinnosti GDPR

GDPR oslavuje svoj 1. rok účinnosti.
čítať článok