GARANČNÝ FOND
AŽ DO 1 000 000 €

VIAC AKO
100 ČLENOV

Stanovy

Národnej asociácie na ochranu osobných údajov

Článok 1

Základné ustanovenia

 1. Národná asociácia na ochranu osobných údajov (ďalej len „združenie“) je dobrovoľným občianskym združením subjektov, ktoré pôsobia alebo na ktoré sa vzťahuje oblasť ochrany osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov; ďalej len „Nariadenie GDPR“).
 2. Národná asociácia na ochranu osobných údajov skrátene „NANOOU“ je v zmysle § 2 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov právnickou osobou registrovanou na Ministerstve vnútra SR ako dobrovoľné, neziskové, nepolitické profesijné združenie s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky.
 3. Najvyššou organizačnou a právnou normou upravujúcou poslanie, úlohy a činnosť združenia sú stanovy združenia.
 4. Sídlom združenia je Michalská 9, 811 03 Bratislava, Slovenská republika.

Článok 2

Ciele a činnosti

 1. Základným cieľom združenia je chrániť práva a slobody dotknutých osôb podľa Nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, zastupovať a ochraňovať hospodárske a ďalšie oprávnené záujmy svojich členov, podporovať vzdelávanie a zvyšovať povedomie v oblasti ochrany osobných údajov, prispievať k zvyšovaniu úrovne ochrany osobných údajov vo verejnom a súkromnom sektore.
 2. V záujme napĺňania týchto cieľov združenie najmä:
  1. zastupuje a presadzuje záujmy svojich členov vo vzťahu k orgánom a ďalším organizáciám štátnej správy a samosprávy, podieľa sa na monitoringu legislatívy, navrhuje, iniciuje a spolupôsobí pri tvorbe právnych predpisov a návrhov ekonomických opatrení, týkajúcich sa ochrany osobných údajov,
  2. vystupuje proti nečestnej súťaži v oblasti ochrany osobných údajov v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä:
   • vypracovaním a prijatím Etického kódexu a jeho rešpektovaním všetkými členmi,
   • zberom, spracovaním a poskytovaním informácií z činnosti subjektov pôsobiacich v oblasti ochrany osobných údajov, ako aj informácií z ostatných oblastí a činností ochrany osobných údajov,
  3. poskytovaním poradenských a vzdelávacích služieb,
  4. riešením sporov medzi členmi združenia,
  5. predkladaním podnetov na príslušné úrady v prípade zistenia porušenia právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov,
  6. predkladaním podnetov na príslušné orgány Úradu na ochranu osobných údajov na vykonanie kontroly a dozoru v prípade podozrenia z porušovania právnych predpisov,
 3. napomáha v činnosti svojim členom, najmä vo vzťahu k obchodným partnerom profesijným združeniam,
 4. zabezpečuje spoločnú propagáciu a prácu s verejnosťou na tuzemských a medzinárodných podujatiach v rozsahu záujmu svojich členov a na to použiteľných prostriedkov,
 5. iniciuje a spolupôsobí pri organizovaní podujatí podporujúcich rozvoj ochrany osobných údajov, najmä veľtrhov, konferencií, seminárov a pod.,
 6. podporuje formovanie a prehlbovanie odbornosti pracovníkov v oblasti ochrany osobných údajov, vzdeláva, iniciuje, prípadne organizuje odborné semináre, kurzy, stáže a pod. pre zodpovedné osoby a ostatných záujemcov,
 7. poskytuje platformu pre svojich členov na zdieľanie a výmenu informácií vrátane odborných a praktických skúseností v oblasti ochrany osobných údajov,
 8. podieľa sa na trvalom zlepšovaní dobrej praxe a štandardov v oblasti ochrany osobných údajov,
 9. spolupracuje s národnými a medzinárodnými organizáciami, pôsobiacimi v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti a ochrany osobných údajov.

Článok 3

Orgány združenia

 1. Orgánmi združenia sú:
  1. valné zhromaždenie,
  2. predsedníctvo,
  3. prezident.
 2. Iné orgány, ako sú uvedené v Článku 3 ods. 1. sa vytvárajú podľa potreby na základe rozhodnutia predsedníctva.

Článok 4

Valné zhromaždenie

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a jeho členmi sú všetci členovia združenia.
 2. Valné zhromaždenie sa schádza podľa potreby, najmenej však jedenkrát do roka.
 3. Valné zhromaždenie zvoláva predsedníctvo združenia z vlastnej iniciatívy. Mimoriadne valné zhromaždenie zvoláva predsedníctvo združenia z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť aspoň dvoch tretín všetkých členov, a to najneskôr do dvoch mesiacov po predložení písomnej žiadosti o jeho zvolanie. Valné zhromaždenie sa zvoláva predovšetkým oznámením o jeho konaní elektronicky na emailovú adresu člena združenia uvedenú v žiadosti o prijatie za člena najmenej 15 dní pred dňom konania valného zhromaždenia. Toto oznámenie musí obsahovať miesto, dátum a hodinu konania valného zhromaždenia s uvedením programu zasadnutia.
 4. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:
  1. určovanie hlavných smerov činnosti združenia,
  2. podávanie odporúčaní a návrhov predsedníctvu súvisiacich s činnosťou združenia,
  3. voľba a odvolanie jedného člena predsedníctva združenia,
  4. podávanie návrhov na zriadenie alebo zrušenie odborných komisií a expertných skupín,
  5. podávanie návrhov na zmenu stanov predsedníctvu,
  6. prerokovanie návrhov na zmenu stanov predloženú predsedníctvom,
  7. prerokovanie návrhu rozpočtu,
  8. prerokovanie výročnej správy,
  9. prerokovanie správy o hospodárení,
  10. prerokovanie vnútorných predpisov,
  11. predkladanie návrhov na Partnerov združenia.
  12. podávanie návrhov na dobrovoľné rozpustenie združenia alebo zánik združenia zlúčením s iným občianskym združením.
 5. Valné zhromaždenie vedie prezident, resp. ním poverený člen predsedníctva združenia. Valné zhromaždenie si zvolí zapisovateľa a osoby poverené sčítaním hlasov. Na schôdzi sa rozhoduje uzneseniami. Valné zhromaždenie svoje rozhodnutia prijíma vo forme písomných uznesení. Člen združenia sa zúčastňuje valného zhromaždenia osobne alebo v zastúpení iným členom na základe písomného plnomocenstva. O priebehu valného zhromaždenia predsedníctvo vyhotoví zápisnicu najneskôr do 15 dní od jeho konania a zašle ju spolu s prezenčnou listinou zúčastnených členov na emailovú adresu člena združenia uvedenú v žiadosti o prijatie za člena alebo ju zverejní v online systéme na webovom sídle združenia.
 6. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov združenia a rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov združenia, s výnimkou v prípadov podľa ods. 7 tohto článku.
 7. Valné zhromaždenie rozhoduje dvojtretinovou väčšinou všetkých členov združenia v prípade voľby a odvolania jedného člena predsedníctva združenia. V prípade, že žiadny z kandidátov valného zhromaždenia nezíska potrebný počet hlasov, člena predsedníctva navrhne a zvolí z členov združenia predsedníctvo. Valné zhromaždenie môže odvolať iba ním zvoleného člena predsedníctva. resp. člena predsedníctva zvoleného podľa predchádzajúcej vety.
 8. Valné zhromaždenie môže prijímať rozhodnutia aj mimo zasadnutia, na základe písomného hlasovania (per rollam). Návrh uznesenia predkladá elektronicky, formou emailovej správy členom združenia na vyjadrenie predsedníctvo združenia, na základe doručeného návrhu na vykonanie hlasovania zo strany ktoréhokoľvek orgánu združenia alebo minimálne dvoch tretín všetkých členov združenia. Návrh uznesenia prípadne i s ďalšími podkladmi potrebnými pre rozhodnutie rozpošle predsedníctvo spolu s oznámením lehoty na písomné vyjadrenie, v ktorej ho členovia združenia elektronicky, formou emailovej správy zasielajú na emailovú adresu určenú v návrhu. Ak sa člen združenia v lehote nevyjadrí, platí, že nehlasoval. Väčšina sa počíta z celkového počtu hlasov patriacich členom združenia, ktorí hlasovali. O hlasovaní predsedníctvo vyhotoví zápisnicu najneskôr do 15 dní od jeho konania a zašle ju na emailovú adresu člena združenia uvedenú v žiadosti o prijatie za člena alebo ju zverejní v online systéme na webovom sídle združenia.

Článok 5

Predsedníctvo

 1. Predsedníctvo je výkonným orgánom združenia, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný valnému zhromaždeniu. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia.
 2. Predsedníctvo združenia rozhoduje, plánuje, organizuje a hodnotí aktivity združenia.
 3. Predsedníctvo posudzuje návrhy valného zhromaždenia v súlade s cieľmi združenia a v rámci svojich oprávnení o nich rozhoduje.
 4. Predsedníctvo má najmenej piatich členov, ktorí sa volia na päť rokov. Pokiaľ zanikne členstvo počas funkčného obdobia, zostávajúci členovia predsedníctva zvolia nového člena do konca funkčného obdobia predsedníctva. Pokiaľ členstvo zaniká v dôsledku vylúčenia, člen predsedníctva, ktorého sa vylúčenie týka sa hlasovania nezúčastňuje. Predsedníctvo sa schádza najmenej dvakrát ročne. Jeho rokovanie zvoláva a riadi prezident združenia, ktorého si členovia predsedníctva volia spomedzi seba. Na písomnú žiadosť ktoréhokoľvek z členov predsedníctva, musí prezident zvolať schôdzu a to najneskôr do 15 dní od doručenia takejto žiadosti, ktorá musí byť odôvodnená a musí obsahovať návrh programu rokovania. Pozvánka na schôdzu predsedníctva musí vždy obsahovať program, dátum, hodinu a miesto konania schôdze a musí byť odoslaná alebo na potvrdenie doručená členom predsedníctva najneskôr v piaty deň pred dňom konania schôdze. Schôdza sa však pokladá za právoplatne zvolanú aj bez dodržania päťdennej lehoty a odoslania písomnej pozvánky vtedy, keď všetci členovia predsedníctva prehlásia, že netrvajú na dodržaní lehoty a obdržaní pozvánky. Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Predsedníctvo rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých členov. Predsedníctvo prijíma svoje rozhodnutia formou písomných uznesení. Každý člen predsedníctva má jeden hlas, pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas prezidenta. O priebehu schôdze prezident vyhotoví zápisnicu najneskôr do 15 dní od jeho konania a zašle ju spolu s prezenčnou listinou zúčastnených členov na emailovú adresu členom predsedníctva. Prví členovia predsedníctva sú volení zo zakladajúcich členov združenia. Po uplynutí funkčného obdobia sú členovia predsedníctva volení z členov združenia, ktorých nominuje a volí pôvodné predsedníctvo, s výnimkou člena, ktorého volí a odvoláva valné zhromaždenie. Každý člen predsedníctva môže nominovať maximálne dvoch kandidátov. Opätovná kandidatúra členov predsedníctva nie je vylúčená. Ak kandidát nedosiahne potrebný počet hlasov, voľba sa opakuje za tých istých podmienok, pričom je možné nominovať aj nových kandidátov. Kandidáti, ktorí získali potrebný počet hlasov sa stávajú novými členmi predsedníctva.
 5. Členom predsedníctva sa môže stať každý člen združenia – fyzická osoba, starší ako 18 rokov.
 6. Predsedníctvo rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia, s výnimkou tých, o ktorých má podľa týchto stanov rozhodovať valné zhromaždenie. Pokiaľ do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí prerokovanie otázok súvisiacich s činnosťou združenia, predsedníctvo je povinné ich pred schválením predložiť valnému zhromaždeniu na prerokovanie.
 7. 7. Predsedníctvo združenia najmä:
  1. riadi a zabezpečuje činnosť združenia,
  2. zvoláva a obsahovo pripravuje valné zhromaždenie,
  3. zabezpečuje realizáciu rozhodnutí valného zhromaždenia,
  4. rozhoduje o prijatí alebo vylúčení člena združenia,
  5. rozhoduje o výške jednorazového vstupného poplatku a ročného členského príspevku a o lehotách ich splatnosti, ako aj o odpustení platenia vstupného poplatku a členského príspevku jednotlivým členom,
  6. rozhoduje o dobrovoľnom rozpustení združenia alebo o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením,
  7. spracúva návrhy rozpočtu, výročnej správy, správy o hospodárení, vnútorných predpisov združenia a predkladá ich na prerokovanie valnému zhromaždeniu.
  8. rozhoduje a schvaľuje zmenu stanov,
  9. rozhoduje a schvaľuje vnútorné predpisy združenia,
  10. poskytuje výklad stanov a ostatných vnútorných predpisov združenia, ak je vec sporná,
  11. schvaľuje rozpočet združenia,
  12. schvaľuje výročnú správu a správu o hospodárení združenia,
  13. volí prezidenta združenia,
  14. rozhoduje o odpustení zmeškania lehoty s platením členského poplatku,
  15. rozhoduje o predložených návrhoch valného zhromaždenia,
  16. zriaďuje a ruší odborné komisie a expertné skupiny,
  17. prerokúva a schvaľuje nominantov na partnerov združenia a vrátane rozhodovania o zrušení partnerstva,
  18. rozhoduje spory medzi členmi združenia,
  19. rozhoduje o ďalších záležitostiach, pokiaľ to nie je vyhradené inému orgánu združenia.
 8. Predsedníctvo môže prijímať rozhodnutia aj mimo zasadnutia, na základe písomného hlasovania (per rollam). Návrh uznesenia predkladá členom predsedníctva elektronicky, formou emailovej správy prezidenta združenia. Návrh uznesenia prípadne i s ďalšími podkladmi potrebnými pre rozhodnutie rozpošle prezident združenia členom predsedníctva spolu s oznámením lehoty na písomné vyjadrenie, v ktorej ho členovia predsedníctva elektronicky, formou emailovej správy zasielajú na emailovú adresu určenú v návrhu. Ak sa člen predsedníctva v lehote nevyjadrí, platí, že nehlasoval. Väčšina sa počíta z celkového počtu hlasov patriacich všetkým členom predsedníctva. O hlasovaní prezident vyhotoví zápisnicu najneskôr do 15 dní od skončenia hlasovania a zašle ju na emailovú adresu člena predsedníctva.
 9. Členovia predsedníctva sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej funkcie. Porušenie povinnosti mlčanlivosti je dôvodom na vylúčenie zo združenia, o ktorom rozhodnú ostatní členovia predsedníctva, pričom do tejto kompetencie predsedníctva spadajú aj členovia zvolení valným zhromaždením.

Článok 6

Prezident

 1. Prezident je štatutárnym orgánom združenia, ktorý združenie riadi a koná v jeho mene.
 2. Obmedzenia práva prezidenta konať v mene združenia sú voči tretím osobám neúčinné.
 3. Prezidenta volia členovia predsedníctva spomedzi členov predsedníctva na päť rokov.
 4. Prezident vedie zasadnutia valného zhromaždenia a zasadnutia predsedníctva združenia.
 5. Len prezident združenia je oprávnený zastupovať združenie voči tretím osobám, konať v jeho mene navonok a podpisovať zaň tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu združenia alebo jeho skrátenému názvu pripojí svoj podpis. Prezident si z členov predsedníctva určí viceprezidenta, aby ho zastupoval v rozsahu ním určených právomocí. Pre prípad smrti, dlhodobej neprítomnosti (viac ako 1 rok) alebo nemožnosti vykonávať funkciu prezidenta ho do konca funkčného obdobia zastupuje viceprezident.
 6. Prezident je za svoju činnosť zodpovedný predsedníctvu združenia.

Článok 7

Odborné komisie a expertné skupiny

 1. Predsedníctvo podľa potreby rozhodujte o zriadení alebo zrušení odborných komisií a expertných skupín.
 2. Odborné komisie a expertné skupiny sú zriadené za účelom naplnenia cieľov združenia v súlade s jeho činnosťou. Členom odbornej komisie alebo expertnej skupiny môže byť v súlade s odborným zameraním a špecializáciou člen združenia, ale aj odborník, ktorý nie je členom združenia. Činnosť odbornej komisie alebo expertnej skupiny koordinuje a riadi jeden z jej členov určený ostatnými členmi. Určený koordinátor musí byť zároveň členom združenia a za činnosť odbornej komisie alebo expertnej skupiny zodpovedá predsedníctvu združenia.
 3. Návrh na zriadenie alebo zrušenie odbornej komisie alebo expertnej skupiny môže podať ktorýkoľvek člen predsedníctva alebo aspoň traja členovia združenia.
 4. Predsedníctvo svoje rozhodnutia o zriadení alebo zrušení odbornej komisie alebo expertnej skupiny prijíma vo forme písomných uznesení. Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Predsedníctvo rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých členov. Každý člen predsedníctva má jeden hlas, pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas prezidenta.

Článok 8

Partneri združenia

 1. Partnerom združenia sa môže stať právnická osoba, ktorú schválilo predsedníctvo. Partnerstvo vzniká podpísaním Memoranda o partnerstve.
 2. Partner združenia má právo určiť jedného zástupcu, ktorý sa po schválení v predsedníctve môže stať členom odbornej komisie alebo expertnej skupiny.

Článok 9

Vznik členstva

 1. Členmi združenia môžu byť fyzické osoby, fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, plne spôsobilé na právne úkony, ktoré súhlasia so stanovami a cieľmi združenia.
 2. Členov združenia schvaľuje a prijíma predsedníctvo združenia, na základe písomnej žiadosti záujemcu o členstvo. O prijatí za člena vydá predsedníctvo písomné rozhodnutie. Na prijatie za člena nie je právny nárok.
 3. K žiadosti o prijatie za člena sa vyžaduje písomný súhlas žiadateľa so stanovami združenia a po vydaní rozhodnutia o prijatí členstvo vzniká dňom pripísania stanoveného zápisného a členského, ktorých výšku stanoví predsedníctvo, na účet združenia.
 4. Člen združenia má na valnom zhromaždení hlasovacie právo. Každý člen má jeden hlas.

Článok 10

Práva a povinnosti členov združenia

 1. Člen združenia má právo:
  1. byť informovaný o činnosti združenia a zúčastňovať sa na jeho aktivitách,
  2. zúčastňovať sa valných zhromaždení a hlasovať na nich,
  3. voliť a byť volený do orgánov združenia,
  4. predkladať návrhy a podnety orgánom združenia,
  5. slobodne vystúpiť zo združenia,
 2. Člen združenia má najmä tieto povinnosti:
  1. aktívne sa podieľať na činnosti združenia a hájiť jeho záujmy,
  2. platiť členské príspevky a uhradiť jednorazový vstupný poplatok v určenej výške a termínoch splatnosti stanovených predsedníctvom,
  3. dodržiavať stanovy združenia, Etický kódex a ostatné vnútorné predpisy,
  4. rešpektovať a dodržiavať rozhodnutia orgánov združenia,
  5. uhradiť združeniu škodu, ktorú mu svojim konaním spôsobil.

Článok 11

Zánik členstva

 1. Členstvo v združení zaniká:
  1. vystúpením člena,
  2. vylúčením člena, ak člen opätovne a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti alebo z iných dôležitých dôvodov,
  3. úmrtím člena, ak je fyzickou osobou alebo zánikom člena, ak je právnickou osobou,
  4. zánikom združenia,
  5. nezaplatením členského poplatku v lehote splatnosti; o odpustení zmeškania lehoty rozhoduje predsedníctvo, pokiaľ člen o to požiada a spolu so žiadosťou uhradí členský poplatok v plnej výške,
 2. Vystúpením zaniká členstvo na základe písomného oznámenia člena o jeho vystúpení doručeného prezidentovi združenia, najskôr však dňom doručenia písomného oznámenia o vystúpení. Vystúpením nezaniká zodpovednosť člena za vysporiadanie zodpovednostných záväzkov voči združeniu.
 3. O vylúčení člena rozhoduje predsedníctvo. O vylúčení člena vydá písomné rozhodnutie.
 4. Proti rozhodnutiu o vylúčení má právo podať člen odvolanie na najvyšší orgán združenia do 30 dní od vydania tohto rozhodnutia.

Článok 12

Hospodárenie združenia

 1. Hospodárenie združenia sa riadi schváleným rozpočtom na príslušný kalendárny rok.
 2. Združenie hospodári s majetkom, ktorý je v jeho vlastníctve alebo ktorý užíva na základe nájomnej zmluvy alebo zmluvy o výpožičke uzavretej s jeho vlastníkom.
 3. Majetok združenia musí byť spravovaný v súlade so zásadami riadneho hospodárenia.
 4. Všetky finančné prostriedky združenia sa ukladajú na samostatný účet, zriadený na tento účel v peňažnom ústave.
 5. Majetok vo vlastníctve združenia tvoria najmä:
  1. zápisné, členské príspevky a jednorazové vstupné poplatky členov združenia v určenej výške a termínoch splatnosti,
  2. príjmy z hospodárenia združenia,
  3. dary a dotácie na činnosť združenia,
  4. výnosy z verejných zbierok, vzdelávacích a spoločenských akcií,
  5. príspevky účastníkov konferencií,
  6. úroky z finančných prostriedkov v peňažných ústavoch,
  7. iné príjmy v súlade s právnymi predpismi.
 6. Prostriedky združenia možno použiť len na plnenie cieľov uvedených v týchto stanovách.

Článok 13

Zánik združenia

 1. Združenie zaniká:
  1. dobrovoľným rozpustením,
  2. zlúčením s iným občianskym združením,
  3. právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení.
 2. Rozhodnutie o rozpustení alebo zlúčení s iným občianskym združením prezident združenia oznámi do 15 dní Ministerstvu vnútra SR.
 3. Pri zániku občianskeho združenia zlúčením prechádza jeho majetok na novovzniknuté občianske združenie.
 4. Pri zániku združenia rozpustením vykoná jeho majetkové vysporiadanie likvidátor. Likvidátora ustanoví prezident do 30 dní odo dňa prijatia uznesenia predsedníctva združenia podľa Článku 5 ods. 7 písm. f) týchto stanov. Likvidátor sústredí peňažné prostriedky združenia, vysporiada jeho záväzky voči štátu, ako aj ďalšie záväzky a pohľadávky, speňaží jeho majetok a zvyšok likvidačného zostatku rozdelí medzi členov spôsobom určeným v organizačnom poriadku, alebo sa použije na podporu projektov, ktoré sú v súlade s cieľmi združenia.

Článok 14

Záverečné ustanovenia

 1. Zmenu týchto stanov oznámi prezident združenia písomne Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky do 15 dní od uskutočnenia zmeny a pripojí v dvoch vyhotoveniach úplné znenie textu.
 2. Týmito stanovami sa menia stanovy registrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 22.08.2018 pod číslom VVS/1-900/90-54311. Stanovy združenia nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia.

Často kladené otázky

Čo je NANOOU?

NANOOU je je dobrovoľným občianskym združením subjektov, ktoré pôsobia...
čítať viac

Prečo vznikla NANOOU?

NANOOU vznikla ako reakcia subjektov na neriešené situácie v oblasti ochrany...
čítať viac

Aký je cieľ NANOOU?

NANOOU má viacero cieľov. Základným cieľom je chrániť práva a slobody...
čítať viac

Kalendár 2018

27

May

Tvorba zákona o údajoch

NANOOU sa stala súčasťou pracovnej skupiny a bude podieľať na tvorbe zákona o údajoch.
čítať článok

25

May

1. výročie účinnosti GDPR

GDPR oslavuje svoj 1. rok účinnosti.
čítať článok