GARANČNÝ FOND
AŽ DO 1 000 000 €

VIAC AKO
100 ČLENOV

Prijatie Etického kódexu

Dňa 19.10.2018 prijala NANOOU Etický kódex. 

Etický kódex predstavuje súhrn zásad, ktoré vyjadrujú základné hodnoty organizačnej kultúry a smerovania NANOOU, definuje  jednotný štandard a pravidlá správania sa členov a partnerov  NANOOU. 

Týmto etickým kódexom sa riadi každý člen a partner NANOOU. Porušenie etického kódexu môže viesť k ukončeniu členstva, alebo k rozviazaniu partnerstva s NANOOU. NANOOU je dobrovoľným občianskym združením subjektov, ktoré pôsobia alebo na ktoré sa vzťahuje oblasť ochrany osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov; ďalej len „Nariadenie GDPR“). NANOOU pôsobí ako dobrovoľné, neziskové, nepolitické profesijné združenie s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky.

Celý text Etického kódexu sa nachádza v menu, sekcii O ASOCIÁCII - ETICKÝ KÓDEX.

 

Často kladené otázky

Čo je NANOOU?

NANOOU je je dobrovoľným občianskym združením subjektov, ktoré pôsobia...
čítať viac

Prečo vznikla NANOOU?

NANOOU vznikla ako reakcia subjektov na neriešené situácie v oblasti ochrany...
čítať viac

Aký je cieľ NANOOU?

NANOOU má viacero cieľov. Základným cieľom je chrániť práva a slobody...
čítať viac

Kalendár 2018

27

May

Tvorba zákona o údajoch

NANOOU sa stala súčasťou pracovnej skupiny a bude podieľať na tvorbe zákona o údajoch.
čítať článok

25

May

1. výročie účinnosti GDPR

GDPR oslavuje svoj 1. rok účinnosti.
čítať článok